Politika Privatnosti

Last updated : 23rd May 2018 ( Version 1.0 )

(A) Ova obavijest

Sažetak – ova obavijest
Ova obavijest precizira na koji način mi možemo procesuirati vaše lične podatke. S vremena na vrijeme, ova obavijest može biti izmijenjena ili dopunjena te vas molimo da pratite izmjene i dopune.

Ovu obavijest izdaje Al Jazeera Media Network u ime kompanije, njenih podružnica i filijala (u daljem tekstu označeno kao, “Al Jazeera”, “mi”, “nas” i “naše”) i namijenjena je licima izvan naše organizacije sa kojima mi sarađujemo, uključujući klijente, posjetioce naše stranice, korisnike naših aplikacija i ostale korisnike naših usluga (u daljem testu “vi”). Definicije pojmova korištenih u ovoj Obavijesti sadržane su u Odjeljku (S) u daljem tekstu.

U svrhu ove obavijesti, Al Jazeera ima ulogu kontrolora. Kontakt podaci su sadržani u Odjeljku (R) niže.

Ova Obavijest s vremena na vrijeme može biti dopunjena ili ažurirana kako bi se pojasnile izmjene  u našoj praksi u smislu procesuiranja ličnih podataka ili izmjena u važećem Zakonu.  Preporučujemo Vam da ovu obavijest čitate pažljivo te da redovno provjeravate ovu stranicu kako bi pratili promjene koje mi eventualno pravimo u skladu sa odredbama ove Obavijesti.

(B) Prikupljanje ličnih podataka

Sažetak – Prikupljanje ličnih podataka
Vaše lične podatke mi možemo dobiti ili pribaviti na slijedeće načine: direktno od vas (npr. u slučaju kada nas vi kontaktirate); tokom naše saradnje sa vama (npr. ukoliko vi izvršite kupovinu); kada vi objavite svoje lične podatke (npr. ukoliko putem društvenih medija objavite javni post o nama); kada vi preuzmete, instalirate ili koristiti bilo koju od naših aplikacija; prilikom vaše posjete našim stranicama; kada se registrirate za korištenje bilo koje od naših stranica, aplikacija ili usluga; ili kada sarađujete sa bilo kojom trećom stranom čiji sadržaji ili oglasi su prisutni na našoj stranici ili aplikacijama.  Mi također možemo dobiti vaše lične podatke putem trećih lica (npr. organa ovlaštenih za primjenu Zakona).

Prikupljanje ličnih podataka: Mi možemo prikupiti vaše lične podatke putem slijedećih izvora:

 • Podaci koje vi dostavite: vaše lične podatke možemo dobiti kada ih vi nama dostavite (npr. kada nas kontaktirate putem e-maila, telefona ili na neki drugi način ili kada nam dostavite svoju vizit-karticu).
 • Podaci dobijeni putem saradnje: Vaše podatke možemo prikupiti ili dobiti tokom naše  saradnje sa vama (npr. ako od nas kupujete uslugu, gdje je to primjenjivo).
 • Podaci koje vi objavite: Vaše lične podatke možemo prikupiti ili dobiti ukoliko vi iste objavite putem društvenih mreža/medija (npr. možemo prikupiti podatke sa vašeg profila na društvenim mrežama ukoliko objavite post o nama).
 • Podaci dobijeni kroz aplikacije: Vaše lične podatke možemo prikupiti ili dobiti ukoliko vi koristiti ili preuzmete neku od naših aplikacija.
 • Podaci dobijeni sa web-stranica: Vaše lične podatke možemo prikupiti ili dobiti ukoliko vi posjetite bilo  koju od naših stranica ili upotrijebite bilo koji izvor dostupan na istim. 
 • Detalji o registraciji: Vaše lične podatke možemo prikupiti ili dobiti kada vi koristite ili se registrujete da koristite bilo koju od naših stranica aplikacija ili servisa.
 • Sadržaj i informacije vezane za reklame: Ukoliko vi sarađujete sa bilo kojom trećom stranom ili se oglašavate na stranici ili aplikaciji mi možemo dobiti lične podatke o vama od relevantne treće strane.
 • Informacije treće strane: Vaše lične podatke možemo prikupiti ili dobiti od trećih stana koje nam dostave iste (npr. agencije za kreditne preporuke; organi koji provode zakone; itd.).

(C) Kreiranje ličnih podataka

Sažetak – Kreiranje podataka o vama
Mi možemo kreirati podatke o vama (npr. zabilježba vaše saradnje sa nama).

Mi možemo kreirati podatke o vama poput zabilježbi vaše saradnje sa nama i podatke o historiji vaše kupovine (naših usluga) gdje je to odgovarajuće.

(D) Kategorije ličnih podataka koje možemo procesuirati

(A) Sažetak – Kategorije ličnih podataka koje možemo procesuirati
Mi možemo procesuirati vaše lične podatke (npr. vaše ime); demografske podatke (npr. vaša dob); vaše kontakt podatke (npr. vaša adresa); bilješku vaših pristanaka/dozvola; detalje o kupovini; detalje o načinu plaćanja (npr. vaša adresa registracije kartice); informacije o našim stranicama i aplikacijama (npr. vrsta uređaja koji koristite); podaci o vašem poslodavcu (gdje je to relevantno); informacije o vašoj saradnji sa našim sadržajem ili oglasima; i bilo koje vaše mišljenje o nama koje je nama važno.

Mi možemo procesuirati slijedeće kategorije ličnih podataka o vama:

 • Lični podaci: ime(na); preferirano ime; i fotografija.
 • Demografske informacije: spol; datum rođenja / dob; državljanstvo; pozdrav; titula i izbor jezika komunikacije.
 • Kontakt podaci: adresa za korespondenciju, broj telefona, e-mail adresa, i detalji o vašim javnim profilima na društvenim mrežama.
 • Zabilježeni pristanci/dozvole: bilješke o bilo kojim dozvolama/pristancima koje ste dali navodeći datum i vrijeme, način davanja pristanka i bilo koje informacije vezane za naprijed navedeno (npr. predmet davanja pristanka/dozvole).  
 • Detalji o kupnji: bilješke o cijeni i kupovini.
 • Detalji plaćanja: bilješka računa; bilješke o plaćanju, adresi, metodi plaćanja, broj računa ili broj kreditne kartice, ime vlasnika kartice ili ime vlasnika računa, kartica ili podaci o sigurnosti računa, datum početka važenja kartice i datum isteka važenja BACS podaci, SWIFT podaci, IBAN podaci, iznos plaćanja, datum plaćanja i bilješke o čekovima.
 • Podaci koji se odnose na naše stranice i aplikacije: vrsta uređaja, operativni sistem, vrsta pretraživača,postavke pretraživača, IP adresa, jezičke postavke, datum i vrijeme povezivanja sa stranicom, statistika upotrebe aplikacije, postavke aplikacije, datum i vrijeme povezivanja na aplikaciju, podaci o lokaciji i ostale tehničke informacije vezane za komunikaciju (od kojih neke mogu sadržavati lične podatke); korisničko ime, lozinka, sigurnosni podaci prijavi, podaci o upotrebi, zbirne statističke informacije.
 • Podaci o poslodavcu: u slučaju da sa nama sarađujete u svojstvu uposlenika, ime, adresa, telefonski broj kompanije i e-mail adresa onoliko koliko je isto potrebno.
 • Sadržaj i podaci iz reklama/oglasa: bilješke vaše posjete našim online oglasima/reklamama i sadržajima, bilješke  oglašavanja i sadržaja prikazanim vama na stranicama ili aplikacijama  i bilo koja vrsta interakcije koju ste mogli imati sa takvim sadržajem ili oglasima (uključujući  prelazak mišem, klikove mišem, bilo koje formulare koje popunite (uključujući i formulare čije ispunjavanje ne završite) i bilo koje interakcije na ekranu osjetljivom na dodir).
 • Mišljenja i stavovi: bilo koje mišljenje ili stav koji izrazite i/ili nam odlučite poslati ili javni postovi o nama na društvenim mrežama.

(B) Pravni osnov za procesuiranje ličnih podataka

Sažetak – Pravni osnov za procesuiranje ličnih podataka
Mi imamo pravo procesuirati vaše lične podatke u slučaju kada: ste vi ranije dali svoj jasan pristanak; kada je procesuiranje neophodno za Ugovor između vas i nas; kada se takvo procesuiranje zahtjeva važećim zakonima; kada je takvo procesuiranje neophodno u svrhu zaštite  vitalnih interesa bilo koje osobe ili kada mi imamo validan i legitiman interes za procesuiranje.  

Tokom procesuiranja vaših ličnih podataka u svrhu preciziranu u ovoj obavijesti, mi se možemo osloniti na jednu ili više slijedećih pravnih osnova, u zavisnosti od okolnosti:

 • Pristanak: Mi možemo procesuirati vaše lične podatke ako smo ranije dobili vaš jasan pristanak  (ovaj pravni osnov koristi se samo u vezi sa procesuiranjem  koje  je u potpunosti dobrovoljno – dakle nije primjenjiv u slučaju kada je procesuiranje podataka neophodno ili obavezno prema Zakonu);
 • Neophodno u skladu sa Ugovorom: Vaše lične podatke mi možemo procesuirati ukoliko je to neophodno i vezano za bilo koji ugovor koji vi potpišete sa nama;
 • Usaglašenost sa važećim zakonom: Mi možemo procesuirati vaše lične podatke ukoliko se to traži važećim zakonom;
 • Vitalni interes: Mi možemo procesuirati vaše lične podatke ukoliko je to neophodno za zaštitu vitalnih interesa bilo kojeg pojedinca; ili
 •  Legitimni interes: Mi možemo procesuirati vaše lične podatke ondje gdje imamo  legitimni interes  za obradu u svrhu upravljanja, vođenja ili promocije našeg posla i ukoliko takav interes ne ugrožava vaše interese, osnovna prava ili slobode.  

(C) Osjetljivi lični podaci

Sažetak – Osjetljivi lični podaci
Mi ne želimo prikupljati niti na bilo koji način procesuirati vaše osjetljive lične podatke. U slučaju da mi imamo potrebu za procesuiranjem vaših osjetljivih ličnih podataka u legitimne svrhe mi to radimo u skladu sa važećim zakonom.

Mi ne želimo prikupljati niti na bilo koji način procesuirati vaše osjetljive lične podatke u okviru našeg redovnog poslovanja. U slučaju kada je neophodno procesuirati vaše osjetljive lične podatke iz bilo kojih razloga mi se pozivamo na slijedeće pravne osnove:

 • Usaglašenost sa važećim zakonom: Mi možemo procesuirati vaše osjetljive lične podatke u slučaju kada je to zatraženo ili dozvoljeno važećim zakonom (npr. u svrhu usaglašavanja sa našom obavezom izvještavanja o raznolikosti, ili kako bismo razvili materijal za novinarske svrhe);
 • Otkrivanje i prevencija kriminala: Mi možemo procesuirati vaše osjetljive lične podatke u slučaju gdje je procesuiranje neophodno zbog otkrivanja ili prevencije kriminala (uključujući sprječavanje prevara);
 • Uspostavljanje, primjena ili zaštita legalnih prava: Mi možemo procesuirati vaše osjetljive lične podatke u slučaju gdje je procesuiranje neophodno zbog uspostavljanja, primjene ili zaštite legalnih prava; ili
 • Pristanak: Mi možemo procesuirati vaše osjetljive lične podatke ukoliko imamo, u skladu sa važećim zakonom, vaš prethodni jasan pristanak, za procesuiranje vaših osjetljivih podataka  (ovaj pravni osnov koristi se u vezi sa  procesuiranjem koje je u potpunosti dobrovoljno  ne koristi se u slučajevima kada je isto obavezno  ili neophodno na bilo koji način).

(D) Svrhe za koje možemo procesuirati vaš lične podatke

Sažetak – Svrhe za koje mi možemo procesuirati vaše lične podatke
Mi možemo procesuirati vaše lične podatke u slijedeće svrhe: pružanje usluga vama; novinarske svrhe; vođenje naših stranica i aplikacija; komunikacije sa vama; upravljanje našim IT sistemom; zdravlja i bezbjednosti; upravljanja finansijama; provođenje anketa; u svrhu osiguranja naših prostorija i sistema; provođenje istrage gdje je to neophodno; usaglašenosti sa važećim zakonom i u svrhu unaprijeđenija naših stranica, aplikacija i usluga.

Svrhe u koju mi možemo procesuirati vaše lične podatke, prema važećem zakonu, uključuju:

 • Pružanje usluga vama: omogućavanje pristupa našim stranicama, aplikacijama, usluga za vas; pružanja usluga koje ste tražili; dostavu promotivnih materijala na vaš zahtjev i komunikaciju sa vama vezano za navedene usluge.
 • Novinarske svrhe: Kreiranje, odabir i nasumični odabir sadržaja i medija u audio, video, štampanom, online, emitovanom i drugim oblicima, u vezi sa vijestima, trenutnim dešavanjima, u obrazovne i zabavne svrhe, u svrhu prikupljanja vijesti i uređivačke svrhe.
 • Naše stranice i aplikacije: vođenje u upravljanje našim stranicama i aplikacijama; pružanje sadržaja za vas; prikazivanje oglasa i ostalih informacija vama; komunikacija i saradnja sa vama putem naših stranica i aplikacija  te obavještavanje vas o promjenama na našim stranicama, aplikacijama ili u našim uslugama.
 • Komunikacija: komunikacija sa vama bilo kojim putem  (uključujući komunikaciju e-mailom, telefonom, sms-om, putem društvenih medija, pošte ili lično)  vijesti i ostale informacije za koje biste vi mogli biti zainteresovani, s ciljem osiguranja da je vama takva komunikacija upućena u skladu sa važećim zakonom, zadržavajući i ažurirajući vaše lične podatke gdje je to potrebno uz vaš prethodni dobrovoljni pristanak gdje se to zahtjeva.
 • Komunikacije i IT operacije: upravljanje našim sistemom komunikacija; operacije sigurnosti IT sistema i revizija sigurnosti IT sistema.
 • Zdravlje i bezbjednost: ocjena zdravlja i bezbjednosti i vođenje bilješki te usaglašenost sa povezanim pravnim obavezama.  
 • Upravljanje finansijama: prodaja; financije; revizija pravnih lica; i menadžment dobavljača.
 • Upitnici: vaš angažman s ciljem dobijanja vašeg mišljenja o našim uslugama ili drugim pitanjima o proizvodima i uslugama trećih lica i o ostalim temama koje uključuju nove i tekuće poslove.  
 • Sigurnost: fizička sigurnost naših prostora (uključujući snimke o posjetama našim prostorijama i CCTV snimke); i elektronska sigurnost (uključujući bilješke o prijavi i detalje o pristupu).
 • Istrage: otkrivanje, istrage i prevencija kršenja politika i krivične prekršaje u skladu sa važećim zakonom.
 • Pravne procedure: uspostavljanje, primjena i zaštita ličnih prava.
 • Usaglašenost sa zakonom: usaglašenost sa našim pravnim i regulatornim obavezama u skladu sa važećim zakonom.  
 • Unaprjeđivanje naših stranica aplikacija i usluga: identifikacija pitanja vezanih za naše stranice, aplikacije ili usluge; planiranje unaprijeđenija naših stranica, aplikacija  ili usluga i kreiranje novih stranica, aplikacija ili usluga.

(E) Obznanjivanje ličnih podataka trećim licima

Sažetak – Obznanjivanje ličnih podataka trećim licima
Mi vaše lične podatke možemo obznaniti: zakonskim i regulatornim vlastima; našim vanjskim savjetnicima; našim procesorima; bilo kojoj strani ako je neophodno  u vezi sa legalnim procedurama; bilo kojoj strani ako je to u interesu istrage, otkrivanja ili prevencije krivičnih  prekršaja; bilo kojem kupcu našeg posla; i bilo kojoj trećoj strani koja pruža oglašavanje, dodatke ili sadržaj koji se koristi na našim stranicama ili lokacijama.  

Mi možemo obznaniti vaše lične podatke bilo kojem licu unutar Al Jazeera grupe, u legitimne poslovne svrhe  (uključujući upravljanje našom stranicom i aplikacijama, kao i pružanje usluga vama), u skladu sa važećim zakonom:

 • pravnim i regulatornim vlastima, na njihov zahtjev ili u svrhu prijave bilo kojeg stvarnog ili sumnjivog kršenja važećih zakona ili pravila;
 • računovođama, revizorima, pravnicima i drugim eksternim profesionalnim savjetnicima Al Jazeera-e, a gdje su navedeni podaci predmet obavezujućih ugovornih obaveza čuvanja povjerljivosti;
 • trećoj strani-procesorima (poput pružatelja usluga plaćanja, transportne kompanije itd.), bilo gdje u svijetu, što je predmete uslova navedenih niže u Odjeljku  (H);
 • bilo kojem relevantnom licu, agenciji za provedbu zakona ili sudu, u obimu koji je neophodan za uspostavljanje, primjenu ili odbranu legitimnih prava;
 • bilo kojem relevantnom licu u svrhu prevencije, istrage, otkrivanja ili procesuiranja krivičnih prekršaja ili izvršenja krivičnih kazni, uključujući nadzor i prevenciju prijetnji javnoj sigurnosti;
 • bilo kojoj relevantnoj trećoj strani kupcu(ima) u slučaju kad prodajemo ili prenosimo sve ili bilo koji relevantan dio našeg poslovanja ili imovine (uključujući situacije reorganizacije, raspuštanja ili likvidacije); i
 • bilo koje relevantno treće lice, pružatelj usluga, gdje naše stranice i naše aplikacije koriste  oglašavanje trećih strana, dodatke ili njihov sadržaj. Ukoliko se odlučite koristiti bilo koji od navedenih oglasa, dodataka ili sadržaja, vaši lični podaci mogu biti podijeljeni sa trećim licem-pružateljem usluga. Preporučujemo vam da revidirate Politiku o zaštiti privatnosti ih trećih lica  prije nego što počnete koristiti njihove oglase, dodatke ili sadržaj.

Ukoliko mi angažujemo treću stranu-procesora za procesuiranje vaših ličnih podataka, taj procesor bit će predmet obavezujućih ugovornih odredbi koje predviđaju da: (i) može procesuirati samo lične podatke u skladu sa  našim prethodnim instrukcijama u pisanom obliku; i (ii) mora koristiti mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti ličnih podataka, zajedno sa  svim dodatnim zahtjevima prema važećem zakonu.  

(F) Profiliranje

Sažetak  – Profiliranje
Procesuiranje vaših ličnih podataka može uključiti automatsko donošenje odluka, uključujući profiliranje/oblikovanje podataka.

Procesuiranje vaših ličnih podataka može uključivati automatsko donošenje odluka, uključujući profiliranje koje se radi za slijedeće svrhe:  

Profiliranje Logika aktivnosti profiliranja Posljedice po vas
Personalizirani sadržaj Mi možemo analizirati vašu upotrebu stranica/aplikacija zajedno sa ostalim javno dostupnim informacijama i informacijama trećih strana. Ove informacije mogu se upotrijebiti da  ukažu na najbolji sadržaj i/ili usluge koje vas mogu interesovati. Aktivnost profiliranja može imati za posljedicu da vi na našim stranicama ili aplikacijama vidite različit sadržaj od onoga što vide  naši drugi korisnici. Mi ne ograničavamo pristup ostalim sadržajima ukoliko to nije traženo zakonom ili nekim našim politikama.  
Geografski sadržaj Mi možemo koristiti informacije o vašoj geografskoj lokaciji. Ove informacije možemo upotrijebiti kako bi osigurali da vi vidite samo sadržaj dostupan na tim geografskim područjima. Aktivnost profiliranja može imati za posljedicu da vi ne vidite određene sadržaj/usluge. Mi ne ograničavamo pristup ostalim sadržajima ukoliko to nije traženo zakonom ili nekim našim politikama. 

(G) Internacionalni prenos ličnih podataka

Sažetak – Internacionalni prenos ličnih podataka
Mi možemo prenijeti vaše lične podatke primateljima u drugim zemljama. Ukoliko mi prenosimo lične podatke iz zemalja EEA (Evropskog ekonomskog područja)  primatelju izvan regije EEA koji se ne nalazi pod adekvatnom jurisdikcijom, prenos će se izvršiti u skladu sa standardnim ugovornim odredbama.  

S obzirom na internacionalnu prirodu našeg posla, mi možemo imati potrebu da prenesemo vaše podatke unutar Al Jazeera grupe i trećim stranama kako je i naznačeno u Odjeljku (H), u vezi sa svrhom preciziranom u ovoj obavijesti. Iz ovih razloga, mi možemo prenijeti vaše lične podatke u druge zemlje koje mogu imati drugačije zakone i zahtjeve usklađenosti zaštite ličnih podataka koji se primjenjuju na njihovoj teritoriji.  

Kada mi prenosimo vaše lične podatke iz EEA, primateljima izvan EEA koji nemaju adekvatni jurisdikciju, radimo to u skladu sa standardnim ugovornim odredbama. Vi možete zahtijevati da dobijete kopiju standardnih ugovornih odredbi koristeći kontakt podatke ponuđene u Odjeljku (R) niže.

Molimo vas primate k znanju da kada vi prenosite bilo koje lične podatke  direktno Al Jazeera-inim  povezanim licima osnovanim van zemalja  EEA, mi ne preuzimamo odgovornost za prenos vaših ličnih podataka. U svakom slučaju mi ćemo prenijeti vaše lične podatke sa tačke gdje ih primimo u skladu sa odredbama ove politike privatnosti.

(H) Sigurnost podataka

Sažetak – Sigurnost podataka
Mi primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione  sigurnosne mjere kako bi zaštitili vaše lične podatke. Molimo vas da osigurate da vaši podaci koje šaljete nama budu dostavljeni bezbjedno.

Mi smo primijenili odgovarajuće tehničke i organizacione mjere sigurnosti dizajnirane kako bi zaštitili vaše lične podatke prilikom slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmjene, nedozvoljenog objavljivanja, nedozvoljenog pristupa i ostalih nezakonitih ili nedozvoljenih formi procesuiranja u skladu sa važećim zakonom.  

Budući da je internet otvoreni sistem, prenos informacija putem interneta nije sasvim siguran. Iako ćemo mi primijeniti sve razumne mjere  kako bi zaštitili vaše lične podatke, ne možemo garantovati za sigurnost  podatka koje vi prenosite nama koristeći internet - bilo koji takav prijenos, vi obavljate na svoj vlastiti rizik i odgovorni ste za siguran prenos vaših ličnih podatka koje šaljete nama.

(I) Tačnost podataka

Sažetak – Tačnost podataka
Mi poduzimamo sve razumne mjere kako bi osigurali da su vaši lični podaci  tačni i ažurirani i obrisani ili  ispravljeni ako mi saznamo da nisu tačni.

Mi poduzimamo sve razumne mjere kako bi osigurali da:

 • su vaši lični podaci koje mi procesuiramo tačni i gdje je to potrebno ažurirani; i
 • da su svi vaši podaci koje mi procesuiramo, u slučaju da isti nisu tačni  (imajući u vidu svrhu u koju su procesuirani), obrisani ili ispravljeni odmah.

S vremena na vrijeme možemo zatražiti od vas da potvrdite tačnost vaših ličnih podataka.  

(J) Minimiziranje podataka

Sažetak – Minimiziranje podataka
Mi poduzimamo sve razumne korake kako bi  ograničili obim vaših ličnih podataka koje procesuiramo samo onoliko koliko  je  neophodno.  

Mi poduzimamo sve razumne korake da bi osigurali kako su vaši lični podaci koje mi procesuiramo, procesuirani samo do nivoa  neophodnog u vezi sa svrhom definiranom u ovoj obavijesti.

Zadržavanje podataka

Sažetak – Zadržavanje podataka
Mi ćemo poduzeti sve razumne korake kako bi  osigurali da se vaši lični podaci zadrže samo onoliko koliko je to neophodno.

Mi ćemo poduzeti sve razumne korake kako bi  osigurali da se vaši lični podaci procesuiraju tokom minimalnog perioda neophodnog za svrhu pojašnjenu u ovoj Obavijesti.  Kriterij za određivanje perioda zadržavanja vaših ličnih podataka su slijedeći:  

(1) mi ćemo zadržati kopiju vaših ličnih podataka u formi koja dozvoljava identifikaciju samo dok:

(a) imamo tekuću poslovnu vezu sa vama (npr. dok koristite naše usluge ili ste zakonski uključeni na našu listu dostave e-maila i dok se ne odjavite); ili

(b) dok su vaši lični podaci neophodni u vezi sa  zakonskim svrhama definisanim u ovoj obavijesti, za što imamo validnu i neprekinutu  pravnu osnovu  (npr. gdje su vaši lični podaci uključeni u ugovor između nas i vašeg poslodavca),  

plus:

(2) trajanje:

(a) bilo koji ograničavajući period u važećem zakonu (tj. bilo koji period tokom kojeg neka osoba može  podnijeti legalnu tužbu protiv nas u vezi sa korištenjem vaših ličnih podataka, ili do perioda do kada vaši lični podaci mogu biti relevantni); i

(b) dodatno dva (2) mjeseca po isteku svakog takvog ograničenja (dakle ako osoba podnese tužbu na kraju perioda ograničenja mi još uvijek imamo dovoljno vremena da identificiramo bilo koje lične podatke relevantne za tužbu),

i:

(3) nadalje, ako je podnesena neka legalna tužba, mi možemo nastaviti procesuirati vaše lične podatke tokom perioda potrebnog u vezi sa tužbenim zahtjevom.

Tokom perioda naznačenih u paragrafima (2)(a) i (2)(b) mi ćemo ograničiti naše procesuiranje  vaših ličnih podataka na čuvanje, održavanje sigurnosti, ovih podataka, osim u slučaju kada ovi podaci moraju biti revidirani zbog pravnih tužbi ili bilo kojih drugih obaveza u skladu sa važećim zakonom.

Kada vremenski periodi navedeni u paragrafima (1), (2) i (3) gore, isteknu, mi ćemo ili:

 • trajno izbrisati ili uništiti relevantne lične podatke; ili  
 • anonimizirati  relevantne lične podatke.

(K) Vaša prava

Sažetak – Vaša prava
Pod važećim zakonom, vi možete imati više prava, uključujući: pravo da nama ne dostavite svoje lične podatke; pravo da pristupite svojim ličnim podacima; pravo da zahtijevate ispravku nepravilnosti; pravo da osigurate brisanje podataka ili ograničenje procesuiranja vaših ličnih podataka; pravo da prigovorite na procesuiranje vaših ličnih podataka; pravo da zahtijevate prijenos vaših ličnih podataka drugom kontroloru; pravo da opozovete/povučete vaš pristanak; i pravo da  podnesete žalbu nadležnim službama za zaštitu ličnih podataka.  Mi od vas također možemo zahtijevati da podnesete dokaz o svom identitetu prije nego uvažimo navedena prava.

Prema važećem zakonu vi možete imati više prava u smislu procesuiranja vaših relevantnih ličnih podataka, uključujući:

 • pravo da nam ne dostavite svoje lične podatke (ipak, molimo primite k znanju da u tom slučaju mi možda nećemo biti u mogućnosti pružiti vam potpuno korištenje naših stranica, aplikacija ili usluga  ukoliko nam ne dostavite svoje lične podatke – npr. možda nećemo moći procesuirati vaše naloge bez neophodnih podataka);
 • pravo da zahtijevate pristup ili kopije svojih relevantnih ličnih podataka, zajedno sa informacijama koje se tiču prirode, procesuiranja i objavljivanja ovih relevantnih ličnih podataka;
 • pravo da zahtijevate ispravku bilo kakvih netačnosti u vašim relevantnim ličnim podacima;
 • pravo da zahtijevate na legitimnoj osnovi:
  • brisanje vaših relevantnih ličnih podataka; ili
  • ograničenje procesuiranja vaših relevantnih ličnih podataka;
 • pravo prigovora na legitimnoj osnovi, na procesuiranje vaših relevantnih ličnih podataka od strane nas ili lica koja iste procesuiraju u naše ime;  
 • pravo da imate određene relevantne lične podatke prenesene na drugog kontrolora u strukturiranom, uobičajeno korištenom formatu koji je mašinski čitljiv do mjere do koje je to moguće;
 • kada mi procesuiramo vaše relevantne lične podatke  na osnovu vaše saglasnosti, pravo da opozovete suglasnost (uz napomenu da takav opoziv neće utjecati na punopravnost  bilo kojeg procesuiranja obavljenog prije datuma našeg prijema obavijesti o opozivu saglasnosti te da neće spriječiti  procesuiranje vaših ličnih podataka  za koje postoji uporište u drugim važećim pravnim osnovama); i
 • pravo da podnesete žalbu nadležnim službama za zaštitu podataka u smislu procesuiranja vaših relevantnih ličnih podataka od strane nas ili u naše ime.

Ovo neće utjecati na vaša zakonska prava.

Kako biste ostvarili jedno ili više navedenih prava ili kako biste postavili pitanje vezano za ova prava ili bilo koje druge odredbe ove obavijesti, ili pitanje o procesuiranju vaših ličnih podataka, molimo koristite kontakt podatke ponuđene u Odjeljku  (R). Molimo primite k znanju:

 • mi možemo zahtijevati da vi dokažete svoj identitet prije nego uvažimo vaša navedena prava; i  
 • u slučaju kada vaš zahtjev iziskuje dodatno utvrđivanje činjenica  (npr. određivanje da li je neko procesuiranje bilo u suprotnosti sa važećim zakonom)  mi ćemo vaš zahtjev istražiti u razumnom vremenskom roku prije nego donesemo odluku o akcijama koje ćemo poduzeti.

(L) Kolačići i slične tehnologije

Sažetak – Kolačići i slične tehnologije
Mi možemo procesuirati vaše lične podatke primjenom ili čitanjem kolačića i sličnih tehnologija. Za više informacija molimo pogledajte našu Politiku korištenja kolačića.

Kada posjećujete stranicu ili koristite aplikaciju mi možemo koristiti naše kolačiće na vašem uređaju  ili čitati kolačiće koji već postoje na vašem uređaju, za što uvijek trebamo vaš pristanak, gdje se to zahtjeva a u skladu sa važećim zakonom. Mi koristimo kolačiće kako bi zabilježili informacije o vašem uređaju, vašem pretraživaču i, u nekim slučajevima,  vaše preference i navike pretraživanja. Mi možemo procesuirati vaše lične podatke kroz kolačiće  i slične tehnologije, u skladu sa našom Politikom korištenja kolačića

(M) Direktni marketing

Sažetak – Direktni marketing
Mi možemo procesuirati vaše lične podatke kako bi vas kontaktirali nudeći informacije o uslugama   koje bi vas mogle zanimati. Vi se možete odjaviti bez naknade, u bilo koje vrijeme.

Mi možemo procesuirati vaše lične podatke u bilo koje vrijeme putem e-maila, telefona, direktne pošte ili putem drugih oblika komunikacije kako bi vam dostavili informacije vezane za usluge koje bi vas mogle zanimati.   Ukoliko mi vama pružamo usluge mi vam možemo poslati informacije vezane za naše usluge, buduće promocije i ostale informacije koje bi vam mogle biti interesantne koristeći kontakt podatke koje ste dostavili nama, uvijek u skladu sa važećim zakonom.

Vi se možete odjaviti sa naše promotivne e-mail liste uvijek, jednostavnim klikom na link za odjavu koji je sastavni dio svakog  promotivnog e-maila koji šaljemo. Nakon što se odjavite mi vam više nećemo slati elektronsku poštu ali bismo vas mogli i dalje kontaktirati onoliko koliko je to neophodno u svrhu pružanja usluga koje ste tražili.

(N) Kontakt podaci

Sažetak – Kontakt podaci
Možete nas kontaktirati putem pošte ili našeg online formulara.

Ukoliko imate bilo kakve komentare, pitanja ili nedoumice vezane za bilo koju informaciju sadržanu o ovoj Obavijesti, ili bilo koja druga pitanja vezana za procesuiranje vaših ličnih podataka od strane nas ili u naše ime, molimo da se obratite na slijedeću adresu:  

Legal Department

Al Jazeera  Media Network

PO Box 23127

Doha – Qatar

Nas kontaktirajte online.

(O) Definicije

 • Aplikacija” podrazumijeva bilo koju aplikaciju koju smo mi učinili dostupnom (uključujući aplikacije koje smo učinili dostupnim putem trećih lica tj. njihovih prodajnih mjesta ili na bilo koji drugi način).  
 • Adekvatna jurisdikcija” je jurisdikcija/zakonodavstvo koja je formalno određena od strane Europske komisije pruži adekvatan nivo zaštite ličnih podataka.
 • Kolačić” je mali fajl postavljen na vašem uređaju kada posjećujete web-stranice (uključujući i naše stranice). U ovoj obavijesti refernca "kolačić" uključuje analogne tehnologije kao web pratilica ili jasni GIFovi.
 • Kontrolor” označava lice koje odlučuje  kako i zašto su lični podaci procesuirani. U mnogim jurisdikcijama, kontrolor ima primarnu odgovornost usklađivanja sa važećim zakonima o zaštiti podataka.
 • Služba za zaštitu podataka” je nezavisna javna služba čija je zakonska obaveza nadgledanje usklađenosti sa važećim zakonom o zaštiti podataka.
 • EEA” je europsko ekonomsko područje.
 • Lični podaci” su informacije o bilo kojoj osobi, ili formi u kojoj je bilo koju osobu  moguće direktno ili indirektno identificirati, posebno putem reference  za identifikatora poput imena ili ID broja, podataka o lokaciji, online identifikatora ili jednog ili više faktora specifičnih za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturalni ili društveni identitet te osobe.
 • Proces”, “Procesuiranje” ili “Procesuiran/o” označava sve radnje vezane za bilo koje lične podatke, automatskim putem ili drugačije, poput prikupljanja, bilježenja, organizacije, strukturiranja, čuvanja, prilagođavanja ili izmjene, povlačenja iz datoteke, konsultacije, upotrebe, objavljivanja prenosom, diseminacije ili činjenja dostupnim na drugi način, podešavanje ili kombinacija,  restrikcija, osiguravanje ili uništavanje.
 • Procesor” je bilo koja osoba ili lice koje procesuira lične podatke u ime kontrolora (osim uposlenika kontrolora).  
 • Relevantni lični podaci” su lični podaci  nad kojima mi imamo kontrolu. Eksplicitno, ovi podaci ne uključuju lične podatke nad kojima mi nemamo kontrolu.
 • Osjetljivi lični podaci” su lični podaci o rasi, etnicitetu, političkim opcijama, vjerskim ili filozofskim vjerovanjima, članstvu u trgovačkim unijama, fizičkom ili mentalnom zdravlju, seksualnom životu, bilo kojim aktualnim ili navodnim krivičnim prekršajima, nacionalnom ID broju ili bilo kojim drugim informacijama koje se mogu smatrati osjetljivim u skladu sa relevantnim zakonom.
 • Standardne ugovorne odredbe” su standardne odredbe koje je usvojila Europska komisija ili Služba za zaštitu  podataka  i odobrene od strane Europske komisije.
 • Stranica” je bilo koja stranica koju vodimo ili održavamo mi ili treće lice u naše ime.